Medezeggenschapsraad
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Medezeggenschapsraad
 
 

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende bij de school betrokken groepen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan de directie of het bevoegd gezag (de bestuurscommissie van Meerwerf basisscholen) of het recht om in te stemmen (instemmingsrecht) over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn.

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in een reglement.

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elke 4 jaar treedt de raad af. De leden kunnen zich weer herkiesbaar stellen. Er worden zo nodig nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan de orde. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten.

De MR is te bereiken via mr@prmargriet.meerwerf.nl

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. 

 

Samenstelling MR schooljaar 2018/2019

De volgende ouders hebben zitting:

  • Mariëlle Dobbe
  • Tessa Schra
  • Fanneke Eelman - Frinks

Namens het personeel hebben zitting:

  • Manon van den Berg
  • Ingeborg Piersma
  • Simone Koster

De directie heeft tijdens de vergaderingen een adviserende functie.

 

 
 
 
Meer informatie:


Downloads MR