Oudervereniging
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Oudervereniging
 
 

De oudervereniging is een door ouders gekozen groep die belangrijk ondersteunend werk verricht bij allerlei festiviteiten en vieringen, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de avondvierdaagse, de schoolreisjes en de eindfeesten van de kleuters en groep 8. Mede dankzij deze groep ouders is er altijd sprake van bijzonder geslaagde activiteiten. Als u uw kind op school inschrijft, bent u ook lid van de oudervereniging. Zodra uw kind uitgeschreven wordt, beëindigt automatisch het lidmaatschap. Alle werkzaamheden geschieden onder verantwoordelijkheid van de directie. 
Contactpersoon van de oudervereniging is mevr. Esther van der Linden, ov@prmargriet.meerwerf.nl

Ouderbijdrage
Aan alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de activiteiten, waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten zoals de sinterklaas- en kerstvieringen, het deelnemen aan toernooien, het schoolreisje (schoolkamp, feestweek, eindfeest en schoolreisje) en de sportdag niet doorgaan. Bij de vaststelling van de hoogte van de ouderbijdrage gaan we uit van tien maanden (september t/m juni). Als een kleuter gedurende het schooljaar op school komt, betaalt u vanaf de daaropvolgende maand schoolfondsbijdrage. Aan de ouders van kinderen uit groep 3 t/m 7 vragen we in ieder geval de helft van de bijdrage als deze kinderen in de loop van het schooljaar op school komen i.v.m. het schoolreisje. Aan ouders van leerlingen uit groep 8 vragen we het volledige bedrag.
Dit in verband met de hoge kosten van het schoolkamp. 

Groepen: Bedrag: Schoolreisdeel:
Groep 1/2 € 42,- €20,-
Groep 3/4 € 49,- 

€27,-  

Groep 5/6/7 €49,-  €35,-  
Groep 8 € 86,50 €85,- 

 

Indien het schoolreisdeel van de ouderbijdrage niet wordt betaald, bestaat de mogelijkheid dat uw kind wordt uitgesloten van deelname aan het schoolreisje. Hij/zij moet die dag(en) gewoon naar school.

In de loop van het school jaar ontvangt u een brief, waarin u verzocht wordt te betalen. Indien u het bedrag niet in één keer wilt betalen, is spreiding mogelijk. U dient dat contact op te nemen met de directie. Het gironummer van de oudervereniging is NL48 INGB 0007 5488 60 t.n.v. Oudervereniging Prinses Margrietschool. 

De Oudervereniging geeft jaarlijks een verantwoording aan de andere ouders over de besteding van de ouderbijdrage. Dit gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering, die traditiegetrouw plaatsvindt op de donderdagavond voor de herfstvakantie.

Met vragen kunt u altijd via mail contact nemen met de penningmeester van de oudervereniging, mevrouw Esther van der Linden: penningmeesterov@prmargriet.meerwerf.nl